Kategórie

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov v Aures Holdingu

(„Zásady“)

Obsah 1. Úvod

  Osobné údaje spracúvame výhradne v súlade s platnou legislatívou, a to najmä Nariadením EP a Rady (EU) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie GDPR“). Tieto Zásady popisujú, akými princípmi sa riadime, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, na aký účel ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde a ako môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 2. Kontakty

  2. 1. Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov

  Prevádzkovateľom osobných údajov v ČR je spoločnosť AURES Holdings a.s., IČ 017 592 99, DIČ CZ699002719, so sídlom Dopraváků 874/15, Praha 8, 184 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19139. V týchto Zásadách je prevádzkovateľ ďalej tiež označovaný ako „Prevádzkovateľ“, „AURES“ či „my“.

  2. 2. Holding AURES

  Holding AURES (ďalej v týchto Zásadách len „Holding“) zahŕňa všetky spoločnosti, ktoré s Prevádzkovateľom tvoria koncern. Ide o nasledovné spoločnosti

  Česká republika
  AAA Auto s.r.o., IČ 06898327, so sídlom Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8,
  Mototechna Group s.r.o., IČ 26194716, so sídlom Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8,
  AUTO DISKONT s.r.o., IČ 27215733, so sídlom Černovická 1183/38, Černovice, 618 00 Brno,
  Service Plan SE, IČ 02213214, so sídlom Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8,
  Mototechna Servis s.r.o., IČ 49447483, so sídlom Otrokovice - Kvítkovice, Zlínská 260, PSČ 76502,
  Mototechna Drive s.r.o., IČ 07024720, so sídlom Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8,
  AURES APPS s.r.o., IČ 0702465, so sídlom Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8,
  AURES MANAGEMENT SERVICES s.r.o., IČ 07024754, so sídlom Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8

  Slovensko
  AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČ 47918101, so sídlom Panónska cesta 39, Bratislava 851 04,
  AUTO DISKONT s.r.o., IČ 35899620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, Pezinok 902 01

  Maďarsko
  AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft., reg.č. 13-09-109247, so sídlom 2151 Fót, Fehérkő utca 1,
  Service Plan Kft., reg.č. 13-09-112999, so sídlom 2151 Fót, Fehérkő utca 1,
  AAA AUTO Kft., reg.č. 13-09-117176, so sídlom 2151 Fót, Fehérkő utca 1.

  Polsko
  AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z o.o., reg.č. 0000117693, so sídlom Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 3
  AURES FLEET MANAGEMENT SP. z o.o., reg.č. 0000207260, so sídlom Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 3
  AURES Properties sp. z o.o. reg.č. 0000815434, so sídlom Katowice, 40 – 053 Katowice ul. Barbary 21

  Tieto Zásady sa uplatňujú pre všetky spoločnosti Holdingu.

  2. 3. Spoloční prevádzkovatelia

  Spoločnými prevádzkovateľmi v ďalších krajinách, kde skupina AURES pôsobí, sú:

  Slovensko:

  AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČO 47918101, so sídlom Panónska cesta 39, Bratislava 851 04,

  AUTO DISKONT s.r.o., IČO 35899620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, Pezinok 902 01

  Maďarsko:

  AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft., reg.č. 13-09-109247, so sídlom 2151 Fót, Fehérkő utca 1,

  Poľsko:

  AUTOCENTRUM AAA AUTO Sp. z o.o., re.č. 0000117693, so sídlom Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 3

  2. 4.Informácie o zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov

  Mgr. Lenka Zajíčková

  kontaktná adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00, Česká republika alebo Panónska cesta 39, Bratislava 851 04

  e-mail: dpo@aaaauto.cz

  Zodpovedná osoba je určená spoločne pre celú skupinu AURES, teda pre všetky spoločnosti koncernu a krajín, v ktorých skupina pôsobí. So zodpovednou osobou môžete komunikovať po slovensky.

 3. Kategórie osobných údajov

  Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s výkupom alebo predajom vozidiel alebo využívaním našich ďalších služieb (napr. internetových stránok, služba/aplikácie Garáž).

  Najčastejšie tak ide o nasledovné údaje:

  3. 1. Identifikačné údaje:

  meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti (občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu), štát, prípadne orgán, ktorý ich vydal, a doba ich platnosti, údaje o rýchlosti, tlaku a uhlu, pod ktorým sa pero nachádza v čase vykonávania biometrického podpisu, podpis – u fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO. Ide teda o všetky osobné údaje, vďaka ktorým Vás jednoznačne a nezameniteľne identifikujeme.

  3. 2. Kontaktní údaje:

  kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Ide o osobné údaje, vďaka ktorým Vás budeme môcť kontaktovať.

  3. 3. Údaje o bonite (schopnosti splácať) a dôveryhodnosti:

  osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu a ktoré potrebujeme, aby sme Vám mohli ponúkať služby našich partnerov v oblasti sprostredkovania financovania, poistenia, a iné.

  3. 4. Údaje o predaji tovaru a využívaní služieb:

  údaje o tom, aký tovar alebo služby sme Vám poskytli, či sme s Vami komunikovali o ich poskytnutí (napr. záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie, údaje o automobile, ohľadne ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu, či sme o jej uzavretí rokovali, vrátane VIN a evidenčného čísla), údaje získané v súvislosti s Vašou návštevou našich internetových stránok - IP adresa, súbory cookies prípadne iný online identifikátor (bližšie viď čl. 11. Internetové stránky a cookies).

 4. Právní základ pro zpracování

  V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, v jiných případech ke zpracování Váš souhlas nepotřebujeme. Tak tomu je zpravidla tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních či zákonných povinností či za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

  Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat na základě následujících titulů:

  1. souhlas, který jste nám za tímto účelem udělili, zpravidla při vyplnění kontaktního formuláře, telefonického hovoru s našimi operátory či jiným způsobem
  2. plnění smluvních povinností, které pro nás vyplývají ze smluv či jiných dohod uzavřených s Vámi
  3. splnění zákonných povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
  4. zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů

  Hlavní právní předpisy, které nám ukládají povinnosti, k jejichž splnění musíme zpracovávat Vaše osobní údaje:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tento zákon upravuje práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru),
  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)

  Oprávněné zájmy skupiny AURES při zpracovávání Vašich osobních údajů:

  • příprava obchodního případu – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh podmínek obchodu;
  • řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky, abychom vám poskytli veškeré informace a služby, které souvisejí s koupí našeho zboží či služeb nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.;
  • simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu, například v rámci zajištění financování;
  • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k realizaci obchodního případu;
  • přímý marketing (mimo jiné nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům);
  • předávání osobních údajů v rámci Holdingu pro vnitřní administrativní účely (včetně zpracování osobních údajů zákazníků či zaměstnanců), reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů;
  • prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga;
  • zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a ochrany osob a majetku;
  • testování změn softwaru;
  • výzkum a vývoj produktů/služeb a analýz vývoje trhu;
  • analýzy Vašich údajů a údajů o zboží a službách za účelem nastavení vhodných parametrů nabídky obchodu;
  • zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely zajištění bezpečnosti sítě a informací (tj. schopnosti sítě nebo informačního systému odolávat náhodným událostem a protiprávnímu či zlovolnému jednání) k zabránění neoprávněného přístupu k nim, šíření škodlivých kódů a zamezení útokům a škodám na počítačových systémech a systémech elektronických komunikací.
 5. Nakládání s osobními údaji

  Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.

  Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.

 6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být zpracovány Správcem, případně našimi externími spolupracovníky a zpracovateli.

  Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

  Správce v tomto smyslu k oprávněným účelům může Vaše osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

  • společnostem, které jsou součástí Holdingu [klik];
  • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
  • stanicím technické kontroly za účelem provedení technické či evidenční kontroly vozidla, ohledně kterého jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu;
  • osobám, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  • marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů členů Holdingu a vybraných obchodních partnerů ;
  • provozovatelům reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  • provozovatelům technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
  • zpracovatelům mzdové agendy;
  • personálním agenturám, poskytovatelům vzdělávacích kurzů a motivačních programů;
  • poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, vzdělávací činnosti, archivace, právní poradenství atd.);
  • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
  • bezpečnostním agenturám za účelem zajištění ochrany osob a majetku;
  • inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek;
  • exekutorům za účelem uplatnění souvisejících nároků;
  • regulátorovi a správním orgánům za účelem dozoru podle zvláštních právních předpisů.
 7. Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

  Vaše osobné údaje nie sú presúvané do tretích krajín mimo EU.

 8. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané

  Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme v zmysle zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Pri údajoch o uskutočnených obchodoch a zákazníkoch ide o dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy s Vami.

  Osobné údaje spracúvame po dobu trvania právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Ak je titulom pre spracúvanie Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem a nedošlo medzi nami k uskutočneniu obchodu, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich získania.

  Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame s Vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Pokiaľ nie je v súhlase uvedené niečo iné, spravidla ide o dobu 2 rokov.

 9. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracúvania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

  9. 1.Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo vyžiadať si od nás oznámenie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ ich spracúvame, máte právo na poskytnutie týchto osobných údajov a informácií o spracúvaní od nás. Prvá kópia spracúvaných osobných údajov bude poskytnutá bezplatne, za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať primeraný poplatok, ich výška bude primeraná administratívnym nákladom spojeným so spracovaním Vašej žiadosti.

  9. 2.Právo na opravu osobných údajov

  Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu alebo doplnenie.

  9. 3.Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

  Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ:

  • nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracúvané,
  • ste odvolal/a súhlas s ich spracúvaním,
  • boli spracované protiprávne,
  • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie,
  • údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve EU alebo právnom poriadku, ktorý sa na nás vzťahuje,
  • boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  To neplatí, pokiaľ je spracovanie Vašich údajov nevyhnutné

  • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
  • na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme,
  • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

  9. 4.Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

  Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ

  • popierate správnosť Vašich osobných údajov, alebo
  • je ich spracovanie protiprávne, ale namietate výmaz takýchto osobných údajov a chcete spracovanie Vašich údajov iba obmedziť, alebo
  • Vaše údaje, ktoré pre účely spracovania nepotrebujeme, ale o ich poskytnutie nás požiadate za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, alebo
  • ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

  9. 5.Právo na prenosnosť osobných údajov

  V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

  9. 6.Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu v situácii, keď Vaše osobné údaje spracúvame pre účely priameho marketingu. V takomto prípade Vaše osobné údaje naďalej nebudeme pre tento účel takto spracúvať.

  9. 7.Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

  V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

  9. 8.Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov), pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

  Úrad na ochranu osobných údajov:

  Hraničná 12

  Bratislava

  telefón: +421 2 3231 3214

  9. 9.Uplatnenie práv

  Všetky žiadosti týkajúce sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára tu.

  Na Vaše žiadosti, ktoré sa týkajú uplatnenia vašich práv, budeme reagovať bez zbytočného odkladu, v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti. Lehotu je však v prípade potreby možné predlžiť o ďalšie dva mesiace. O tomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, Vás budeme vždy informovať. Komunikáciu budeme viesť spôsobom, ktorý preferujete (e-mail, list).

 10. Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

  Tato časť Zásad sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov našich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti alebo Holdingu. Údaje uvedené v časti 2. Kontakty, 5. Nakladanie s osobnými údajmi, 6. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov a 9. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov platia primerane.

  10. 1.Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame o zamestnancoch a uchádzačoch o zamestnanie

  Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré nutne potrebujeme na zabezpečenie výkonu činnosti zamestnávateľa.

  Osobné údaje týkajúce sa zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie, ktoré spracúvame sú najmä tieto:

  10. 1. 1.Identifikačné údaje:

  Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,

  10. 1. 2.Kontaktné údaje:

  adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovanie alebo iná kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,

  10. 1. 3.Ďalšie osobné údaje zamestnanca:

  fotografia, číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu (u cudzincov), informácie o vzdelaní a predchádzajúca prax, titul, údaj o zdravotnej poisťovni, rodinný stav, počet detí, informácie o trestnej činnosti,

  10. 1. 4.Údaje týkajúce sa rodinných príslušníkov zamestnanca:

  meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo manžela/ky, adresa jeho/jej trvalého pobytu, názov a adresa jeho/jej zamestnávateľa; meno a priezvisko dieťaťa, jeho rodné číslo.

  10. 1. 5.Osobitné kategórie osobných údajov (tzv. „citlivé osobné údaje")

  Niektoré z vyššie uvedených údajov sa považujú za osobitné kategórie osobných údajov. Za osobitné kategórie osobných údajov sa považujú také údaje, ktoré sú považované voči subjektu údajov za citlivé a ktorým je poskytnutá zvýšená ochrana pri ich spracúvaní. Zákonnosť ich spracovania je pre oblasť pracovného práva a výkon činnosti zamestnávateľa založená všeobecným nariadením, preto súhlas subjektu údajov nie je potrebný. Do osobitnej kategórie osobných údajov patria údaje o zdravotnom stave, a ďalej napríklad fotografie, kópie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, genetické a biometrické údaje, informácie o trestnej činnosti subjektu údajov.

  10. 2.Účely a tituly spracovania osobných údajov

  Zákonnosť spracovania osobných údajov je založená nasledujúcimi titulmi:

  • Súhlas subjektu údajov,
  • Plnenie zmluvy,
  • Ochrana práv a oprávnených záujmov zamestnávateľa
  • Plnenie právnych a regulatórnych povinností.

  Zákonnosť spracovania osobitnej kategórie osobných údajov (tzv. citlivých údajov) je založená nasledujúcimi titulmi:

  • Súhlas subjektu údajov,
  • Plnenie povinnosti a výkon osobitných práv Prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva,
  • Určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov.

  Pre jednotlivé účely spracovania sa spravidla uplatní jeden titul, aj keď pre niektoré účely spracovania osobných údajov sa tituly môžu kumulovať.

  10. 2. 1Spracovanie osobných údajov bez nutnosti súhlasu subjektu údajov

  Spracovanie osobných údajov za účelom výkonu činnosti zamestnávateľa je vykonávané z titulu plnenia zmluvy. Výkon týchto činností zahŕňa spracovanie osobných údajov za účelom:

  • výberového konania,
  • plnenia pracovnej zmluvy (vrátane plnenia stanovených povinností) podľa zákonníka práce
  • personálnej a mzdovej agendy,
  • riadenie, plánovanie a organizácia práce,
  • rovnosť a rozmanitosť na pracovisku, zdravie a bezpečnosť pri práci,
  • ochrana majetku zamestnávateľa,
  • užívanie práv a výhod spojených s výkonom zamestnania,
  • ukončenie pracovného pomeru.

  Spracovanie osobných údajov za účelom výkonu činnosti zamestnávateľa z titulu plnenia právnych a regulatórnych povinností a plnenia povinností a osobitných práv Prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva. Výkon týchto činností zahŕňa spracovanie osobných údajov za účelom:

  • daňovým, tj. výpočet mesačných preddavkov na daň, prehlásenie platiteľa dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
  • dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia podľa zákona o dôchodkovom poistení, zákona o nemocenskom poistení a zákona o verejnom zdravotnom poistení,
  • lustrácie medzinárodných sankčných zoznamov podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

  Spracovanie z titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v tomto prípade spracúvame za účelom:

  • ochrany a realizácie našich práv a právnych nárokov, ochrany práv duševného vlastníctva, obchodného tajomstva, ochrany nášho dobrého mena a povesti,
  • zabezpečenie prevencie a odhaľovania trestnej činnosti,
  • zabezpečenie zdravia a bezpečnosti zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie,
  • odovzdanie osobných údajov zamestnancov pre vnútorné administratívne účely ostatným spoločnostiam Holdingu.
  10. 2. 2Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov

  Spracovanie osobných údajov za iným účelom než je uvedené v čl. 10.2.1 Spracovanie osobných údajov bez nutnosti súhlasu subjektu údajov, je možné iba so súhlasom subjektu údajov.

  Poskytnutie takéhoto súhlasu je dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť nevyhnutným predpokladom výkonu práva. Zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie má právo poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo ho môže kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  So súhlasom uchádzača o zamestnanie, ktorý v konkrétnom výberovom konaní neuspel, uchovávame jeho osobné údaje za účelom ponuky jeho účasti v inom výberovom konaní.

  10. 3.Doba spracovania osobných údajov

  Uchovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, resp. bývalých zamestnancov, venujeme zvýšenú pozornosť, a to i s ohľadom na skutočnosť, že niektoré právne predpisy stanovia minimálnu dobu uchovania osobných údajov. Po skončení pracovného pomeru teda starostlivo vyhodnocujeme, aké dokumenty a údaje je nutné uchovávať a aké možno bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

  10. 3. 1Doba spracovania osobných údajov uchádzača o zamestnanie

  Osobné údaje uchádzača o zamestnanie spracúvame a uchovávame po dobu trvania výberového konania, najdlhšie 6 mesiacov od ich poskytnutia uchádzačom o zamestnanie. Ak je poskytnutý súhlas uchádzača, ponechávame si osobné údaje aj pre účely ponuky účasti v inom výberovom konaní, a to po dobu 5 rokov od poskytnutia týchto osobných údajov. V opačnom prípade osobné údaje uchádzača o zamestnanie bezpečne vymažeme alebo zničíme.

  10. 3. 2Doba spracovania osobných údajov zamestnanca

  Osobné údaje zamestnanca spracúvame a uchovávame minimálne po dobu trvania pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru uchovávame osobný spis s osobnými údajmi bývalých zamestnancov ešte po dobu 10 rokov, a to za účelom prípadného efektívnej ochrany našich práv a záujmov.

  V špecifických dokumentoch obsahujúcich osobné údaje, ako bolo už uvedené vyššie, potom určia osobitné predpisy odlišnú minimálnu dobu uchovania. Ide najmä o rovnopisy evidenčných listov (doba uchovania 10 rokov), účtovných podkladov (doba uchovania 10 rokov), záznamy o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevky na štátnu politiku zamestnanosti (doba uchovania 10 rokov), mzdové listy alebo účtovné záznamy o údajoch potrebných pre účely dôchodkového poistenia (doba uchovania 50 rokov).

  10. 4.Zdroj údajov

  Dáta, ktoré spracúvame, získavame prevažne od subjektu týchto osobných údajov. Osobné údaje môžeme získať ale aj z iných zdrojov, aby sme si overili, že údaje, ktoré máme, sú úplné a pravdivé.

  Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sú poskytnuté najmä pri výberovom konaní a uzavretí pracovnej zmluvy (resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a v priebehu jeho trvania priamo uchádzačom o zamestnanie alebo prostredníctvom spolupracujúcej personálnej agentúry. Referencie o uchádzačovi o zamestnanie môže poskytnúť so súhlasom uchádzača i súčasný alebo bývalý zamestnávateľ.

  Osobné údaje uchádzača o zamestnanie získavame i z verejne dostupného profilu na sociálnych sieťach, eventuálne z verejne dostupných registrov evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register).

  10. 5.Nakladanie s osobnými údajmi

  Pri výkone činnosti zamestnávateľa, najmä pri posudzovaní vhodného uchádzača na pracovnú pozíciu, dochádza k profilovaniu, čím sa rozumie automatizované spracovanie osobných údajov s cieľom predpovedať správanie konkrétneho človeka, a to na základe profilu zloženého z jeho vlastností, charakteristík alebo preferencií. Profilovanie je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli prijať do zamestnaneckého pomeru kandidáta, ktorý najlepšie zodpovedá našim potrebám a požiadavkám.

  Nevykonávame také spracovanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

 11. Internetové stránky a cookies

  11. 1.Webtracking (sledovanie na webových stránkach)

  V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenia plnej funkcionality našich internetových stránok dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia k vyhodnocovaniu činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Všetky osobné údaje sú spracúvané v ich anonymizovanej podobe.

  K spracovaniu údajov pre štatistické účely využívame interné Data Science oddelenie; to zabezpečuje monitorovanie údajov, ktoré sa vzťahujú k ponúkaným produktom na webových stránkach Holdingu, a to pre ich optimálne prispôsobenie zákazníkom.

  Aby sme Vám mohli zabezpečiť užívateľsky čo najviac prívetivé webové stránky, využívame rovnako služby spoločnosti Bloomreach CZ s.r.o. so sídlom Jana Babáka 2733/1, Královo Pole, 612 00 Brno a Google Czech Republic, s.r.o. so sídlom Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha („trackingové technológie“). Trackingové technológie nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, aby sme mohli zabezpečiť ich intuitívne jednoduché ovládanie. Ďalej nám tiež umožňujú zistiť, o aký tovar a služby sa najviac zaujímate, aby sme vám ich mohli jednoduchšie ponúkať.

  Pri návšteve našej webovej stránky zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom meracích kódov nainštalovaných na našich webových stránkach („nástroje“). Nástroje zabezpečujú prepojenie našich webových stránok s Vaším webovým prehliadačom, ktorý zasiela nasledujúce informácie o využívaní našich webových stránok:

  • Request (ide sa o názov súboru pre vyjadrenú požiadavku klienta), napr. www.vzorek.cz/index.html;
  • Typ prehliadača / verzia prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
  • Jazyk prehliadača (napr. slovenčina);
  • Použitý operačný systém (napr. Windows XP, Windows 10, iOS);
  • Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;
  • Rozlíšenie obrazovky;
  • Aktivácia JavaScriptu;
  • Java zapnuté/vypnuté;
  • Cookies áno/nie;
  • Hĺbka farieb;
  • Referrer URL (označenie pre URL, z ktorého bola webová stránka navštívená);
  • IP adresa užívateľa.
  • Časový údaj vzťahujúci sa k dátumu a času, kedy došlo k prístupu na webové stránky;
  • Počet preklikov;

  Ďalej môžu byť rovnako zisťované informácie, ktoré sú získavané z obsahu vyplnených/nevyplnených formulárov (textové pole, ktoré je potrebné vyplniť, napríklad prihlasovacie meno a heslo. V týchto prípadoch dochádza k zisťovaniu informácií o skutočnosti, či bol daný formulár „vyplnený“ alebo „nevyplnený“).

  11. 2.Blokovanie ukladania dát pri Webtrackingu

  Nad rámec českej a slovenskej právnej úpravy ponúkame užívateľom našich webových stránok možnosť zakázať ukladanie svojich anonymných užívateľských údajov tak, aby už v budúcnosti nemohli byť zhromažďované. Naše webové stránky poskytujú pre blokovanie webtrackingu zodpovedajúci počet cookies (pre každý súhlas jedna cookie). Tieto cookies do budúcnosti zablokujú webtracking pre konkrétnu trackingovú službu. Tento zákaz bude platiť tak dlho, kým tieto cookies nevymažete, najdlhšie však 1 rok, kedy dochádza k opätovnej výzve na povolenie alebo zamietnutie zberu cookies. Viac informácií k problematike cookies v časti 11.6 Cookies.

  11. 3.Použitie conversion trackingu (sledovanie konverzií)

  Prostredníctvom konverzných cookie na našich internetových stránkach dochádza k sledovaniu objednávok a registrácií, ktoré boli učinené po rozkliknutí reklamy na webových stránkach tretieho subjektu alebo na základe prepojenia prostredníctvom nášho linku umiestneného na webových stránkach tretieho subjektu. Účelom tohto sledovania je maximálne prispôsobenie reklám Holdingu našim zákazníkom. Ďalej dochádza k prepojeniu linkov, ich vyhodnoteniu a použitiu pre účely zúčtovania. Konverzné cookies neobsahujú osobné údaje, a nie je možné ich preto použiť k osobnej identifikácii zákazníka. Poskytovateľ webových stránok tretích subjektov získa iba údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo zakúpili jeho produkt.

  11. 4.IP adresa (adresa internetového protokolu)

  IP adresa sa prenáša pri každej vyslanej požiadavke na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia („ISP“), a to v okamihu svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

  Na základe uloženia IP adresy na našom serveri je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu neukladáme IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho užívateľa, trvale. IP adresa je používaná iba za účelom rozpoznania jednotlivého prihlásenia na našu webovou stránku a rovnako ako prostriedok obrany proti počítačovým útokom.

  11. 5.Logovacie súbory

  Pri každej návšteve našich webových stránok skupiny vyšle Váš webový prehliadač informáciu o Vašich užívateľských dátach, ktoré sa uložia do protokolových súborov, tzv. serverového logovacieho súboru. Dátové prenosy, ktoré sa týmto spôsobom ukladajú, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, URL navštívenej webovej stránky, IP adresa, pôvodné URL (tzv. referrer), z ktorej ste na naše webové stránky prišli, množstvo prenesených dát a informácií o user agent zaslaných Vaším webovým prehliadačom (prípadne i typ a verziu prehliadača a použitý operačný systém).

  Vyhodnotenie logovacích dátových súborov slúži k tomu, aby sme mohli jednoduchšie nájsť chyby a boli schopní ich čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho nám to umožní riadiť kapacitu serveru a ďalej zlepšovať našu ponuku.

  11. 6.Cookies

  V rámci webových stránok používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať iba informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítaniu Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, ibaže by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

  Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Chceli by sme však upozorniť na to, že používanie funkcie Garáž a personalizovanej obchodnej ponuky je možné poskytnúť iba vtedy, ak cookies povolíte.

  Cookies môžu byť v počítači uložené na rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné čiže „session cookies“). To znamená, že existujú, iba dovtedy kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadanie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

  Na našich webových stránkach používame tieto cookies [1]:

  • súbory cookies vyžadované na činnosť webových stránok, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnej funkčnosti využívania našich webových stránok, tzv. technické cookies [AURES];
  • súbory cookies, ktoré nie sú úplne nevyhnutné k fungovaniu webových stránok, avšak ich používanie zlepšuje užívateľský dojem a uľahčuje prehliadanie webových stránok. Tieto cookies sú používané pre skvalitnenie ponuky našich produktov (napr. obmedzenie záťaže, funkčnosť prihlásenia do Garáže [AURES]);
  • ever cookie (pre rozlíšenie medzi doterajším a novým zákazníkom [AURES, Google, Bloomreach]);

  Ukladanie súboru cookies je možné celkovo zakázať v nastavení webového prehliadača (rovnako je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Pokiaľ tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie cookies vplyv na zníženie užívateľského dojmu.

  11. 7.Mapa pobočiek

  Na našich webových stránkach máte k dispozícii vyhľadávač pobočiek spoločností Holdingu. Pri použití vyhľadávača pobočiek dochádza rovnako k prenosu IP adresy. Pre využívanie IP adries odkazujeme na časť 11.4 IP adresa (adresa internetového protokolu) týchto Zásad.

  Pre vyhľadávač pobočiek používame mapy od Google Maps. Pri použití vyhľadávača pobočiek prostredníctvom tejto možnosti spoločnosť Google do Vášho počítača ukladá svoje súbory cookie. Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme, aby ste si preštudovali rovnako podmienky použitia cookies a prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. V nastavení Vášho webového prehliadača môžete tieto súbory cookies zakázať.

  Ďalej Vám ponúkame možnosť vyhľadať pobočky skupiny AURES Holdings prostredníctvom prehliadača vo Vašom mobilnom zariadení s využitím polohových údajov. Môžete zadať priamo hľadaný výraz (PSČ/miesto) alebo hľadanie vykonať podľa toho, kde sa práve nachádzate. Ak sa rozhodnete pre vyhľadávanie na základe svojej aktuálnej polohy, zistí si prehliadač štandardným spôsobom Vašu polohu a nasleduje bezpečnostná otázka, či s touto službou súhlasíte alebo nie.

  Pokiaľ nám umožníte použiť informácie o tom, kde sa práve nachádzate, použijeme pri vyhľadávaní pobočky informácie o Vašej polohe, a to na základe informácií získaných z Vášho koncového mobilného zariadenia. Tieto informácie použijeme výhradne na to, aby sme Vás lokalizovali na mape a zobrazili Vám našu najbližšiu pobočku.

  Deaktivovaním služby pre určovanie polohy vo svojom koncovom mobilnom zariadení (viď nastavenia telefónu) môžete úplne zabrániť tomu, aby sa dalo zistiť, kde sa momentálne nachádzate, prípadne môžete povoliť oznamovanie týchto informácií iba vybraným mobilným aplikáciám, ktoré využívajú službu určovania polohy.

 12. Otázky a odpovede

  12. 1.Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V rozsahu, v akom sme ale povinní osobné údaje našich klientov zisťovať, spracúvať a uchovávať (viď 3.1 Identifikačné údaje), je však poskytnutie niektorých osobných údajov podmienkou pre predaj tovaru alebo poskytovanie našich služieb.

  Poskytnutie zvyšných osobných údajov je závislé iba na Vašej vôli, predaj tovaru či poskytovanie služieb z našej strany tým nie je podmienený.

  Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje naše služby neustále zlepšovať a vyvíjať nové služby. Pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, ak je Váš súhlas k spracovaniu potrebný, prípadne ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej poskytovať, prípadne že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu alebo kvalite.

 13. Ostatné

  13. 1.Zmeny týchto Zásad

  Sme oprávnení vykonávať občasné úpravy týchto Zásad. Všetky zmeny a aktuálne znenie Zásad budú k dispozícii na tejto stránke.

  13. 2.Teritorialita

  Tieto Zásady platia v príslušných krajinách, v ktorých pôsobia spoločnosti Holdingu. Prístup k ochrane osobných údajov sa v rôznych krajinách môže mierne líšiť, takže súčasťou týchto Zásad sú tiež miestne prílohy. Miestne podmienky platné pre vašu jurisdikciu nájdete tu. Vďaka tomu je zabezpečený súlad s požiadavkami na ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, kde pôsobíte.

Vážime si vášho
súkromie

Aby pre vás bolo prezeranie našich stránok čo najpohodlnejšie, využívame súbory cookies. Cookies nám slúžia na zlepšovanie našich služieb a zároveň vám vďaka nim dokážeme lepšie ponúknuť obsah, ktorý pre vás môže byť zaujímavý a užitočný.

Spravovať cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Tento web používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prehliadaní webom. Z týchto súborov cookie sú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, uložené vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webu.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako tento web používate, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie budú vo vašom prehliadači uložené iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť odhlásiť sa z týchto súborov cookie. Ale odhlásenie niektorých z týchto súborov cookie môže mať vplyv na váš zážitok z prezerania. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


Nutné Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookie sú kľúčové pre základné funkcie webu a web bez nich nebude fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.


Funkčné

Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.


Analytické

Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webom. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď.


Marketingové

Súbory cookie reklamy sa používajú na doručovanie návštevníkov prispôsobenými reklamami na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu účinnosti reklamnej kampane.